1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Finance
 4. Co je program Antivirus a komu budou příspěvky poskytovány?
 1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Co je program Antivirus a komu budou příspěvky poskytovány?

Co je program Antivirus a komu budou příspěvky poskytovány?

Formulář pro podání žádosti: https://antivirus.mpsv.cz/

Informace aktuální k 25.5.2020

Žádosti je možné podávat od 6. dubna
Oficiální informace zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Z programu lze žádat o náhradu uznatelných nákladů za dobu od 12. března 2020, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu, do 31. května 2020. Je pravděpodobné, že tato doba bude na základě aktuálního vývoje opatření dále prodloužena. Aktuálně se jedná o době do konce srpna 2020.

Náhrady mezd jsou zaměstnavatelům kompenzovány ve výši superhrubé mzdy, tedy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Jedná se o výhodnější možnost pro zaměstnavatele, než kdyby došlo ke kompenzacím pouze ve výši hrubé mzdy.

Podmínky

Program MPSV Antivirus se v současnou chvíli dělí na dvě kategorie. Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.

Příspěvek se vztahuje i na agenturní zaměstnance, kterým vznikl pracovní poměr přede dnem vyhlášení nouzového stavu. Naopak se nevztahuje na případy, kdy jsou odměny za práci vypláceny z veřejných rozpočtů. 

Varianty

Varianta A:

 • V ní se program týká překážek na straně zaměstnance ve formě karantény, a překážky na straně zaměstnavatele, kdy kvůli opatřením v souvislosti s krizovými opatření došlo k uzavření provozů. Karanténa je prokázána  rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví. Překážky na straně zaměstnavatele dokazují zejména příslušné doklady o faktickém omezení či uzavření provozu. Zaměstnanec má v případě karantény nárok náhradu ve výši 60 % mzdy, v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele na 100 % náhradu mzdy.
 • V tomto režimu je zaměstnavateli vyplácen příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše příspěvku činí 39 000 Kč. 

Varianta B:

 • V ní se program týká překážek na straně zaměstnavatele, které vznikly v souvislosti s hospodářskými potížemi, vyvolaných koronavirovou pandemií a učiněnými opatřeními. Jedná se zejména o nepřítomnost významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů (§ 207, 208 a 209 zákoníku práce). Překážky je třeba prokázat doklady o vyplacení náhrady mzdy. Zaměstnanec má v těchto případech nárok na 60 – 100 % náhrady mzdy.
 • V tomto režimu je zaměstnavateli vyplácen příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů). Maximální výše příspěvku činí 29 000 Kč. 

Jak postupovat při žádosti o příspěvek? 

Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2020 a celý proces probíhá elektronicky

Zaměstnavatel musí za účelem poskytnutí příspěvku uzavřít dohodu s Úřadem práce prostřednictvím webové aplikace na stránkách Úřadu práce. Žádost o tuto dohodu je třeba směřovat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce dle svého sídla. Pro uzavření dohody musí zaměstnavatel doložit doklad o zřízení účtu zaměstnavatele, na který budou zaslány finanční prostředky. Po vyplnění žádosti se vygeneruje dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce. 

Poté, co zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, vyplatí náhrady mezd a odvede povinné odvody, předloží prostřednictvím webové aplikace Úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. Je třeba vyplnit žádost zvlášť pro každý z režimů programu Antivirus (A, B). Do žádosti rovněž uvede čestné prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce. 

Úřad práce bude při posuzování žádostí spolupracovat s Českou správou sociálního zabezpečení, aby ověřil zaměstnání zaměstnanců u zaměstnavatele. V průběhu realizace Programu Antivirus i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost.

Převzato z: https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/3592-program-antivirus-podminky-a-postup-pri-zadani-o-nahrady-mezd-zamestnancu

Updated on 25. 3. 2020

Was this article helpful?

Related Articles