1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Finance
 4. Jak je to s daněmi? Budou se odkládat nebo promíjet?
 1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Jak je to s daněmi? Budou se odkládat nebo promíjet?

Jak je to s daněmi? Budou se odkládat nebo promíjet?

Vláda v souvislosti s aktuální situací schválila tzv. liberační balíček v oblasti daní, jiné odkládání či promíjení daní vláda v tuto chvíli nechystá. Součástí balíčku jsou následující opatření: 

 • Posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob o tři měsíce do 1.7. 2020.
 • Individuálně budou promíjeny všechny úroky z prodlení a pokuty za opožděné tvrzení daně v případech, kdy daňový subjekt prokáže souvislost zpoždění s koronavirem (dle § 252 a 157 odst. 2 daňového řádu a 101h odst. 1 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty), toto se vztahuje na případy v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Žádost o prominutí úroku nebo pokuty se podává místně příslušnému finančnímu úřadu. Prominutí lze realizovat až poté, co bude uhrazena daň, k níže se úroky nebo pokuty váží.
 • EET se pozastaví na dobu vyhlášeného nouzového stavu a následující tři měsíce. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. 
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. 3.  a 31. 7. 2020.
 • Bude možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31.7., pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31.7.
 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. 

Pro další podrobnosti a aktuality doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/.

V ostatních případech je třeba postupovat dle obecných pokynů. Pokud by pro zaměstnavatele v důsledku pandemie koronaviru bylo problematické platit řádně daně (typicky v tomto období například daň z příjmu), může požádat o posečkání úhrady daně, popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). Bližší informace zde.

Je také vhodné uvést, že vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky.  Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

Obecně jinak platí, že v případě prodlení s úhradou zdravotního pojištění může podnikatel požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu o úhradu dlužného pojistného ve splátkách, na což není právní nárok. Podnikatel rovněž může požádat o prominutí penále. Osoby samostatně výdělečně činné mohou navíc žádat o snížení záloh u své zdravotní pojišťovny. Zároveň však upozorňujeme, že neplacení pojistného v části odvodů za zaměstnance je trestným činem.

Stejné možnosti jako pro zdravotní pojištění platí pro úhradu plateb sociálního pojištění.

Updated on 20. 3. 2020

Was this article helpful?

Related Articles