1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Náhrada škody
  4. Jak je to s náhradou škody za uzavření provozů?
  1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Jak je to s náhradou škody za uzavření provozů?

Jak je to s náhradou škody za uzavření provozů?

K prodloužení krizových opatření po 24.3.2020 došlo opatřením Ministerstva zdravotnictví místo nařízení vlády. Tato skutečnost může uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu problematizovat. U odborné veřejnosti převažuje názor, že pro odpovědnost státu za škodu vzniklou opatřeními účinnými po 24. 3. 2020 by bylo zapotřebí aby danné opatření bylo protizákonné. Pokud omezení odpovědnosti státu bylo skutečným cílem postupu vlády, lze uvažovat o tom, že ústavně konformním výkladem bude možné nadále odpovědnost státu podle krizového zákona dovodit. Jasné odpovědi v tomto ohledu však bude moci podat teprve soudní praxe.

Informaci budeme průběžně aktualizovat.

V současné době stát žádnou kompenzaci ušlého zisku přímo negarantuje, nicméně doporučujeme tento ušlý zisk evidovat, protože v souvislosti s níže uvedeným ustanovením krizového zákona je možné, že podobné opatření bude v budoucnu přijato.

Podle krizového zákona platí, že stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Krizovými opatřeními jsou mimo jiné právě i zákazy přítomnosti veřejnosti na určitých místech nebo zákazy prodeje. Stát proto může odpovídat za škodu včetně ušlého zisku, pokud jejich přímou příčinou byla krizová opatření. Soudní praxe se však v minulosti s touto právní úpravou zabývala výjimečně (například úspěšný byl nárok na náhradu škody – nákladů na převoz techniky podnikatele použité k odstraňování následků povodně). S ohledem na možný rozsah škod a náhrad lze očekávat spíše zdrženlivý přístup.

Jak nárok uplatnit

Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů je podle zákona nutné uplatnit písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvíte, nejdéle do 5 let od vzniku škody. Z opatrnosti doporučujeme uplatnit škodu do 6 měsíců ode dne, kdy byla omezení zavedena. Příslušným orgánem je orgán, který vydal nařízení, v jehož důsledku škoda vznikla. Dosud (21.3.2020 18:00) veškerá krizová opatření vydala vláda, nicméně dle aktuálních právních názorů může být příslušným orgánem s největší pravděpodobností Ministerstvo vnitra. Z opatrnosti lze doporučit uplatnit nárok u obou těchto orgánů (vláda i Ministerstvo vnitra).

Musí však jít skutečně o škodu (ušlý zisk) vzniklou v souvislosti s přijetím konkrétního krizového opatření (tedy například v důsledku povinnosti uzavřít provozovnu v souvislosti s nařízenou karanténou apod.).

S ohledem na výjimečnost situace a rozsah potenciálních škod však nelze vyloučit, že se stát rozhodne škody kompenzovat speciálním způsobem přímo pro tuto situaci. Doporučujeme proto sledovat novinky vlády.

Žádné z opatření vlády se však k dnešnímu dni (21. 3.) náhrady ušlého zisku OSVČ netýká. Pouze z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. 3. 2020 vyplývá, že zaměstnavateli by měl být poskytnut příspěvek na vyplacené mzdy v případě nařízení karantény zaměstnancům nebo v případě nařízení uzavření provozu. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory mají být zveřejněny v průběhu příštího týdne.

Vzhledem k výše uvedenému ustanovení zákona ale není vyloučeno, že se vláda otázkou náhrady ušlého zisku bude ještě zabývat a dojde ke změnám.

Doporučení

V tuto chvíli doporučujeme mít jakýkoliv ušlý zisk (škodu) řádně zdokumentován, a to např. pomocí evidence tržeb a zisku za předchozí období, vzniklých nákladů na řešení stávající situace, stornovaných objednávek, předčasně ukončených smluv včetně související komunikace apod. Současně doporučujeme podniknout v rámci možností nastalé situace potřebné kroky k minimalizaci ztrát a tyto kroky také zdokumentovat. 

Updated on 15. 3. 2020

Was this article helpful?

Related Articles