1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Finance
 4. Můžu žádat o zvýhodněný podnikatelský úvěr (COVID I, COVID II)?
 1. Home
 2. Podnikatelé
 3. Můžu žádat o zvýhodněný podnikatelský úvěr (COVID I, COVID II)?

Můžu žádat o zvýhodněný podnikatelský úvěr (COVID I, COVID II)?

Příjem žádostí bude spuštěn 2. dubna.

Základním účelem úvěru je “usnadnit přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření”.

COVID II

Program Covid II navazuje na předchozí program Covid I, který by měl pomoci malým a středním podnikatelům a živnostníkům. Minimální výše úvěru je v tomto případě na rozdíl od Covid I stanovena na 10 tisíc korun, maximum pak bude 15 milionů korun. Úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

Základní podmínky

Na každé kolo bude vypsána kapacita 1,5 mld. Kč, po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola.

Kontrola splnění podmínek přijatelnosti příjemce podpory

 1. projekt realizován mimo Prahu
 2. spadá do podporovaných oborů NACE dle výzvy (viz příloha 1)
 3. kontrola finančního zdraví – na základě základních údajů z rozvahy a výsledovky (příloha MSP, lisit “Podnik v obtížích” – pokud vyjde podnik v obtížích, není způsobilý)
 4. velikost podniku – příloha MSP, list “PROHLÁŠENÍ”

Tři varianty podpory

 • 5.1 provozní náklady (záruka + příspěvek na úroky s odstupňovanými limity, až 80% jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru až 15mil. Kč, max 3 roky
 • 5.2 investice – pořízení strojů a zařízení, staveb vč. technického zhodnocení, dlouhodobý nehmotný majetek, provozní výdaje (záruka, až 70% jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru 4-40mil. Kč, doba ručení 7, resp. 10 let
 • 5.3 zvláštní aktivity (realizace projektu ve Zvýhodněném regionu, Efektivní využívání vody v průmyslu, Podnikatelská centra, NGA, Zpracování kalamitního dřeva, Rodinné podniky, nebo Materiálové a energetické využití odpadů), podpory: až 80% jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru 1 až 60 mil. Kč, max 10 let roky. V případě záruky ve Zvláštní podporované aktivitě Zpracování kalamitního dřeva platí zároveň následující podmínky: Projekt musí být realizován v CZ-NACE 02 nebo 16.1 či 16.21. V případě příjemce podpory, který má uzavřena méně než tři účetní období je minimální výše zaručovaného úvěru 5 mil. Kč a minimální doba ručení je 61 měsíců.

Žádost o podporu musí obsahovat minimálně

 1. řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory,
 2. řádně vyplněnou přílohu PCX žádosti o podporu (v případě podpory podle bodu 5.1 COVID II), nebo popis projektu, včetně předpokládaného termínu jeho zahájení a ukončení a celkových předpokládaných nákladů (v případě podpory podle bodu 5.2 nebo 5.3)
 3. kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění nebo vyjádření Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo ACX žádosti o podporu).
 4. Údaje 1. – 3. jsou povinnými náležitostmi žádosti o podporu ke dni podání. Další přílohy žádosti o podporu může příjemce podpory doplnit dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem podpory, nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu
COVID I – Program ukončen
Kolik je možno získat a jaké jsou základní podmínky?

Je možno získat úvěr ve výši 500 tis. Kč až 15 milionů Kč (celková alokace výzvy je 600 milionů Kč, podpora bude udělována do 31.12.2020 nebo do vyčerpání alokace), a to až do 90 % způsobilých nákladů, s nulovým úrokem a bez poplatků za přistavení. Splatnost je až 2 roky s odkladem splátek až 12 měsíců. Zajištění je směnkou s avalem nebo bez avalu (v závislosti na vyhodnocení banky dle typu žadatele). Podpora je poskytována v režimu de minimis– podrobnosti o typu podpory na uvedeném odkazu, kde si příjemci podpory mohou vyhledat informace o podporách de minimis, které jim byly poskytnuty, v Centrálním registru podpor de minimis. Jde maximálně o 1 smlouvu o úvěru za 6 po sobě jdoucích měsíců.

Pro koho je zvýhodněný úvěr určen?
Úvěry jsou určeny pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců (pozor na řetězce – tam je třeba individuálně konzultovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, ČMZRB). Kompletní definice pojmu jeden podnik zde.

Jaké náklady může úvěr pokrýt (co jsou způsobilé náklady)?
Zásadně se jedná pouze o provozní náklady, nikoliv tedy o investice nebo ušlé příjmy. Typicky jsou to mzdové a jiné fixní náklady, náklady spojené s nerealizovanými zakázkami z důvodu nouzového stavu (např. nákup materiálu na následně nerealizovanou zakázku, storna hotelů a vratky záloh na zájezdy apod.). Místo realizace musí být na území ČR.

Co úvěr určitě financovat nemůže?
Jakékoliv investice, splátky úvěrů, leasingů nebo jiných bankovních závazků, závazky ke společníkům, ušlé tržby a dále výdaje spojené s exportem.

Co k žádosti potřebuji?
vyplněný formulář žádosti (soubor MS Excel – ke stažení zde, měl by být k dispozici v průběhu dne 16.3.2020)
popis záměru – účelu požadovaného úvěru, tedy na co bude úvěr použit
popis újmy, která vznikla z důvodu preventivních opatření proti šíření koronaviru doložení újmy (odstoupení od smlouvy, odmítnutí plnění, zpoždění plnění apod. z obchodního kontraktu, objednávky, zaslané storno objednávky, popřípadě jiná potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu; u cestovních kanceláří relevantní dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat do rizikových zemí, nebo zájezdů v době od začátku platnosti zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření; hotely, penziony a další ubytovací zařízení dokládají např. výši průměrných denních tržeb, průměrné počty ubytovaných hostů, očekávaný počet klientů k ubytování na základě uzavřených cestovních smluv apod.; doklady na již vynaložené výdaje na zrušené trhy/výstavy, které se měly konat v době nouzového stavu; v ostatních případech nemožnosti působit na konkrétním trhu (farmáři, obchodníci, subdodavatelé) doložení specifikovaných aktivit, které podnikatel standardně vykonával v minulých letech a v žádosti i vyčíslení přibližných příjmů, které budou představovat finanční újmu – oproti této částce bude požadována částka úvěru) finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztráty) prokazující bonitu, ekonomický výhled podniku (požadavek může být zpřesněn/doplněn bankou)

Jak se žádost podává?
Výhradně přes on-line podatelnu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Následně proces žádosti pokračuje v komunikaci s přiděleným obchodním zástupcem ČMZRB.

Kritéria hodnocení žádosti
Kritéria jsou podrobně popsána v příloze č. 3. Výzvy (od str. 16 dále).

Text výzvy: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
Často kladené otázky: https://www.businessinfo.cz/clanky/jak-zadat-o-uver-covid-a-nejcastejsi-otazky-cmzrb/
E-podatelna ČMRZB: https://e-podatelna.cmzrb.cz/
Formulář žádosti ke stažení: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
Updated on 16. 3. 2020

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles