1. Home
  2. Podnikatelé
  3. Vzorová doložka pro smlouvy uzavírané v době koronavirové pandemie:
  1. Home
  2. Smlouvy
  3. Vzorová doložka pro smlouvy uzavírané v době koronavirové pandemie:

Vzorová doložka pro smlouvy uzavírané v době koronavirové pandemie:

(1) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie, a zároveň že jsou srozuměny s účinky, dopady a možnými opatřeními v důsledku nouzového stavu vyhlášeného v době podpisu této smlouvy na území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

(2) Smluvní strany prohlašují, že v případě, že dojde k takovým změnám v šíři rozsahu omezení a zpřísnění opatření dle předchozího článku (dále jen „opatření“), že by bylo možné je považovat za podstatnou změnu okolností, budou se řídit ustanoveními této smlouvy.

(3) Smluvní strana, která se bude chtít dovolat opatření v souvislosti s plněním dle této smlouvy, je povinna druhou ze smluvních stran neprodleně informovat o takovém opatření, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se opatření. 

(4) Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně, zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku původně poskytnutého k plnění dle této smlouvy, počítaného od data ukončení opatření. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva první ze smluvních stran. V případě, že takové prodloužení nelze po druhé ze smluvních stran spravedlivě požadovat, má druhá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší jí však nárok na sankční plnění, které by jí jinak náleželo, či náležet mohlo.

(5) Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření, zavazují se smluvní strany obnovit jednání o právech a povinnostech vyplývajících z této smlouvy, které byly dotčeny takovým rozšířením nebo zpřísněním opatření, a poskytnout si navzájem součinnost tak, aby došlo k naplnění cílů a záměrů, které vedly k uzavření této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že se nebude jednat o zjevné zneužití tohoto práva, považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

Updated on 20. 3. 2020

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles